bing image

Privacy and Cookie Policy

Neki Integritetspolicy samt Allmänna och Köpvillkor

Integritetspolicy

NEKI CREACTIVOS SOCIEDAD LIMITADA, CNAE 6201, NIF B99418634. (”Neki, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) behandlar dina personuppgifter när du besöker och använder de funktioner som finns på www.neki.se. Vi strävar efter öppenhet i vår hantering av besökares och kunders personuppgifter och använder oss därför av följande integritetspolicy. Nedan hittar du information om vilka typer av personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi använder dem till samt hur vi i vissa fall delar med oss av uppgifterna. Neki är personuppgiftsansvarig vid all behandling av dina personuppgifter.

När och hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter när du (1) köper våra produkter, abonnemang, (2) registrerar dig för nyheter, invitationer och erbjudanden, (3) begär kundservice/support samt (4) använder vår hemsida. Namn, e-postadress,leveransadress, telefonnummer, IP-adress och betalningsuppgifter räknas in som sådana personuppgifter samt annan information som du frivilligt lämnar till oss.

Ändamål, lagringsperiod och rättslig grund

Vi kommer enbart att använda dina personuppgifter för de syften , och på de rättsliga grunder som nämns nedan. Vi använder inte dina personuppgifter för några andra syften som inte är förenligt med de som nämns nedan. Vidare använder vi enbart dina personuppgifter under den period som anges under ”Lagringsperiod”; efter denna period plockas dina personuppgifter bort.

Försäljning/Köp

Ändamålet med behandlingen: När du köper våra produkter eller abonnemang behandlar vi dina personuppgifter med ambitionen att ge dig en så bra produkt och service som möjligt . I vårt beställningsformulär anges vilka uppgifter du behöver lämna åt oss för att kunna genomföra ditt köp.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för att betalningsprocessen ska kunna genomföras säkert och fullbordas.

Lagringsperiod: Vi behandlar dina personuppgifter under giltighetstiden för vårt avtal (inklusive den tvååriga garantin), och plockar därefter bort dina personuppgifter. Lagringsperioden gäller även vid köp som inte har fullbordats på grund av för låg täckning på kundens betalkort. 

Marknadsföring

Ändamålet med behandlingen: När du registrerar dig för nyheter, invitationer och erbjudanden (direktmarknadsföring) behandlar vi dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som du önskar. Vår direkta marknadsföring bygger på kund identifikation, vilket innebär att vi justerar den information som du tar emot från oss baserat på olika omständigheter. Vi använder följande typer av personuppgifter för att sammanställa en potentiell kund: kön, position, tidigare köp, beteende på vår webbplats och tidigare reaktioner på direktmarknadsföring från Neki.

Rättslig grund för åtgärden: Åtgärden är nödvändig för att Neki ska kunna upprätthålla goda kundrelationer samt skapa ny kundrelationer. 

Lagringsperiod: Om du avslutar prenumerationen eller tackar nej till vår marknadsföring (inklusive kundidentifikation) kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det här syftet. Vi plockar även bort dina personuppgifter om det inte finns någon annan rättslig grund för att behålla dina uppgifter.

Kundtjänst/support

Ändamålet med åtgärden: När du begär support via vår chatt eller via våra andra support-kanaler behandlar vi dina personuppgifter för att kunna ge dig bästa möjliga service med ändamålet att lösa ditt problem och specifika ärende.

Rättslig grund för åtgärden: Åtgärden krävs för att vi ska kunna förse dig med en så bra service som möjligt. 

Lagringsperiod: Vi plockar bort dina uppgifter inom sex månader efter att ärendet i fråga har fått en lösning.

Påminnelse vid ickeavslutade beställningar/order

Ändamålet med åtgärden: Om du har påbörjat en beställning på vår webbplats och i samband med beställningen uppgett din e-postadress men inte har genomfört det slutliga steget i köpprocessen, så skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en länk till din order i syfte att påminna dig om din oavslutade beställning. 

Rättslig grund för åtgärden: Åtgärden genomförs med ändamålet att påminna dig om din oavslutade beställning.

Lagringsperiod: Vi plockar bort dina personuppgifter inom en månad efter att påminnelse mejlet har skickats, såvida det inte finns en annat rättslig grund för att behålla dina personuppgifter. Du kan tacka nej till detta genom att kontakta philip@neki.se

Användning av vår hemsida/plattformar

Ändamålet med åtgärden: När du använder/besöker vår hemsida/webbplattform behandlar vi dina personuppgifter med ändamålet att utveckla vår hemsida/webbplattform samt för marknadsföring.

Rättslig grund för åtgärden: Åtgärden genomförs på grund av vårt genuina intresse av att utveckla vår webbplats samt för marknadsföring. Mer information om detta hittar du under avsnittet "Cookies".

Förhindra bedrägerier samt riskhantering

Ändamålet med åtgärden: Vi behandlar dina personuppgifter med ändamålet att utföra riskanalyser, förhindra bedrägerier och hantera risker.

Rättslig grund för åtgärden: Åtgärden genomförs på grund av vår starka vilja att förhindra bedrägerier samt hantera risker. 

Lagringsperiod: Vi plockar bort alla personuppgifter som använts för det här syftet med en intervall på 6 månader, såvida det inte finns något annat berättigat fördel av att behålla dina personuppgifter. Vid beställningar som har avbrutits så kommer vi att plocka bort dina personuppgifter två år efter att beställningen inte kunde genomföras med syftet att förhindra bedrägerier.

Analys av data

Ändamålet med åtgärden: Vi analyserar dina personuppgifter med ändamålet att sammanställa aggregerade spårningsuppgifter (bland annat analyser av besökarnas nyttjande av vår hemsida genom att spåra data om exempelvis sidvisningar, trafikströmmning, sökord och klickningar)

Rättslig grund för åtgärden: Behandlingen genomförs för vårt berättigade intresse av att få fram statistik över olika tidsperioder.

Lagringsperiod: Vi anonymiserar all spårningsdata om det är tekniskt utförbart. När dina personuppgifter har anonymiserats betraktas de inte längre som personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Du kan tacka nej genom att kontakta philip@neki.se

Notera att lagringsperioderna ovan inte gäller i den utsträckning Neki är skyldigt att spara dina personuppgifter enligt tillämplig tvingande lagstiftning.

Till vem delar vi med oss av dina personuppgifter?

Endast de personer som behöver behandla personuppgifterna för de ändamål som nämns ovan har åtkomst till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners för att ge dem åtkomst till dina personuppgifter när de utför tjänster på uppdrag av Neki, huvudsakligen när de tillhandahåller support och underhåll av IT, lagringstjänster samt marknadsföring. All överföring av data utanför EU/EES sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Nekis överföringar av personuppgifter bygger på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. 

Du har rättigheter!

Du har följande rättigheter enligt tillämplig lagstiftning:

  1. Rätt till åtkomst: du kan när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter. På förfrågan tillhandahåller vi dig med en kopia av dina personuppgifter 
  2. Rätt till korrigering: du har rätt att få inkorrekta personuppgifter ändrade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
  3. Rätt till borttagning: under vissa omständigheterkan du begära att vi plockar bort dina användaruppgifter. Notera att den här rättigheten inte är utan villkor. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon ingripande från Neki.
  4. Rätt att invända: till vissa behandlingar aktiviteter som utförs av Neki i relation till dina personuppgifter, exempelvis vår behandling av dina personuppgifter baserat på vårt legitima intresse. Rätten att invända gäller även för behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring ändamål.
  5. Rätt till begränsning av behandling: du kan under vissa omständigheter begära av Neki att behandlingen av dina personuppgifter limiteras. Notera att den här rättigheten inte är utan villkor. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon ingripande från vår sida.
  6. Rätt till dataportabilitet: du har rätt att få dina personuppgifter eller att få dina personuppgifter direkt transfererade till en annan personuppgiftsansvarig. 

Avslutningsvis så har du även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige, vilket just nu är Datainspektionen.

Cookies

Som en del av vår ansträngning efter att tillhandahålla personligt anpassade tjänster/support/produkter på vår hemsida använder vi cookies för att lagra och emellanåt spåra uppgifter om dig. En cookie är den liten datafil som transfereras till din webbläsare från en webbserver och sparas på din hårddisk, och som gör det enklare för dig att få åtkomst till samma sida nästa gång du besöker den. En cookie skickas exempelvis när du registrerar dig för produkter, erbjudande eller information på Nekis hemsida. Om du inte vill att dina personuppgifter ska sparas i cookies kan du konfigurera webbläsaren så att den meddelar dig när en cookie upptäcks. Det här sättet gör det möjligt för dig att ta ett beslut om du vill godkänna användningen av cookies eller inte. Det kan dock vara nödvändigt att använda cookies för att tillhandahålla vissa funktioner, och om du väljer bort cookies kan funktionerna på webbplatsen bli limiterade. Din webbläsare bör innehålla exakta instruktioner som förklarar hur du styr godkännandet av cookies.

Om du vill radera eller slippa cookies, följ då instruktionerna på följande länkar: 
1. https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
2. https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac

Så här skapar vi säkerhet för din data

Vi använder oss av adekvat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med ändamålet att bevara dina personuppgifter mot obehöriga personer. Säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit och bedömer som adekvata innefattar införandet av säkra privata anslutningar, spårbarhet, katastrofåterställning och åtkomstbegränsningar. Vi kontrollerar regelbundet våra säkerhetsrutiner och processer med ändamålet att säkerställa att våra system håller en hög standard gällande säkerhet. 

Kontaktuppgifter

Om du har frågor som gäller vår hantering av dina personuppgifter eller hur vi arbetar med cookies, eller om du vill anföra dina rättigheter enligt tillämplig integritetslagstiftning så är det bara att kontakta oss på: philip@neki.se

Vid ändringar eller uppdateringar för Nekis integritetspolicy

Om Neki uppdaterar eller modifierar vårt arbetssätt i relation till dina personuppgifter eller hur vi använder cookies, så kommer vi uppdatera vår hemsida under fliken villkor eller integritetspolicy med den senaste informationen. 

Så här kontaktar du oss

Email: philip@neki.se 
Postadress Sverige: Drottninggården 31, 261 46, Landskrona 
Postadress Spanien: Calle Santiago 27, 50003 Zaragoza
Telefon:  0709998356
De allmänna och köpvillkoren uppdaterades senast 2019-07-01

Allmäna och köpvillkor 

Inledning

De allmänna och köpvillkoren gäller för dina köp samt användning av vår webbsida www.neki.se. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och NEKI CREACTIVOS SOCIEDAD LIMITADA, CNAE 6201, NIF B99418634, Calle Santiago, 27, 50003 Zaragoza. (“Vidare Neki eller vi”). 

Beställningsprocess

Konfirmation

När Neki har fått din beställning så kommer vi skicka en elektroniskt konfirmation samt en faktura till den e-postadress som du angav vid beställningen. Var därför noga när du genomför beställningen så att du skriver in rätt e-postadress samt annan viktigt information (namn, adress, telefonnummer osv). Spara gärna konfirmationen då den kan vara användbar vid eventuell kontakt med vår kundtjänst. Denna konfirmation fungerar även som ett kvitto på att din beställning har fullbordats. 

Betalning

Neki använder betaltjänsten Stripe, denna tjänst gör det möjligt för dig att betala med ditt betal/kreditkort (VISA, MasterCard, American Express) på ett säkert sätt online. Neki hanterar inte själv några bank eller kreditkortsnummer. Gå in på följande länk för att läsa mer om Stripes säkerhetscertifiering och åtgärder (https://stripe.com/docs/security/stripe). 

Priser

Alla priser som visas på Nekis hemsida, www.neki.se , är inklusive moms, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Notera att extra tullavgifter/skatter kan tillkomma vid beställningar till länder utanför EU. Du som beställare är ansvarig för de extra kostnader som kan tillkomma. Vi vill även påminna om att Neki inte har någon möjlighet att kontrollera dessa avgifter.

Neki har rätten att justera priser på alla beställningar inklusive slutgiligta köp. Vid felaktiga priser så kan vi upphäva köpet och återbetala beloppet i fråga utifrån bästa möjliga förmåga. Detta händelseförlopp kan ske när som helst.

Kunden har rätt att returnera en produkt inom 30 dagar från det att beställningen mottogs. Denna rätt gäller endast under förutsättning att produkten och dess originalförpackning returneras i samma skick som vid mottagandet. Om kunden utnyttjar sin rätt att returnera en produkt ska kunden kontakta Neki för att få en adress att skicka produkten till. Returförsändelsen betalas av Neki. Om kunden bor i ett geografiskt område där det nationella postverket inte erbjuder returer kan kunden vara tvungen att själv stå för returkostnaden. Om en produkt skadas under transport till kunden ska Neki kontaktas inom 30 dagar för information om kompensation.

Garanti

Nekis produkter har en garanti på två år som en följd av potentiella fabrikationsfel. Batteriet, läder/plast-remmen, glasskärmen och förpackningen är inte inkluderat i garantin. Skador och slitage på produkten orsakat av olämpligt användande täcks inte av garantin. Manipulera aldrig elektroniken i våra produkter.

Personuppgifter

När du gör beställningar på vår hemsida så kommer vi spara olika personuppgifter om dig för beställningen ska kunna fullbordas. Du har rätten att få tillgång till din data för att få den korrigerad vid felaktigheter samt att få den borttagen. Neki använder även cookies med ambitionen att utveckla vår hemsida och i slutändan din interaktion med den. Mer information om hur vi använder cookies hittar du under fliken integritetspolicy.

Information om Nekis produkter

Neki har rätten att ändra priser samt produktinformation utan att meddela om detta. Produktbilder och annan information syftar till att återspegla produkten så mycket som möjligt. Neki reserverar sig dock för eventuella fel som kan förekomma på webbsidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar våra produkters rätta utseende. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på datorn.

Leveranser och avbeställningar

Neki använder sig utav en rad olika leverantörer, (postnord, DHL, UPS, osv). Du har rätten att avbeställa eller lämna tillbaka produkter som du har beställ från Neki. Detta gör du genom att kontakt vår kundtjänst eller genom att använda kontaktformuläret på vår hemsida, inom 30 dagar från att du har fått varorna. Detta kräver att produkterna är ouppackade samt är i det skick som som när du fick dem. Kunden står för kostnaden och risken av att transportera produkter köpta från Neki.

Om en produkt skulle ta ovanligt långt tid på sig att komma fram och du känner att du inte vill genomföra köpet längre så måste du göra en avbeställning. Om produkterna redan har skickats så måste du som kund ta emot beställningen. Din avbeställning är inte giltig förrän Neki har fått en bekräftelse på detta, antingen via mejl eller telefon.

Klagomål

Neki rekommenderar att du kontrollerar produktens skick när du har mottagit din beställning. Om produkten skulle vara skadad så måste du rapportera detta så fort som möjligt (inom 30 dagar). Övriga klagomål lämnas till vår kundtjänst alternativt till vårt kontaktformulär.

Force majeure

Neki ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom Nekis kontroll. Som sådana omständigheter räknas till exempel statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att Neki eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

Äganderätt

Alla Nekis produkter förblir Nekis egendom till en beställning har fullbordats (betalats).

Bedrägeri

Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. Neki förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott väcks.

Tillämpbar lag och jurisdiktion

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av Nekis hemsida. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av hemsidan, med undantag för fall då Neki självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sitt hemvist.

Uppsägning

Neki har rätten att avsluta ditt konto eller din användning av Nekis hemsida. Denna åtgärd kan vidtas om vi misstänker att du har brutit mot våra allmänna eller köpvillkor.

Ändringar

Neki kommer ändra och granska sina allmänna och köpvillkor i framtiden. Då du köper produkter från oss eller använder vår hemsida så kommer de aktuella allmänna och köpvillkoren vara kontraktet mellan dig och Neki. Vi rekommenderar därför att du besöker våra hemsida regelbundet för att hålla dig uppdaterad gällande våra villkor.

Så här kontaktar du oss

Email: philip@neki.se 
Postadress Sverige: Drottninggården 31, 261 46, Landskrona 
Postadress Spanien: Calle Santiago 27, 50003 Zaragoza
Telefon:  0709998356
De allmänna och köpvillkoren uppdaterades senast 2019-07-01

Copyright © 2019 NEKI CREACTIVOS, S.L.